Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Studio 100 International GmbH. Korzystanie ze stron internetowych Studio 100 International GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do Studio 100 International GmbH. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, Studio 100 International GmbH wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Studio 100 International GmbH
Neumarkter Str. 18–20
D-81673 München (Monachium)
Niemcy


Tel.: + 49 – (0) 89-9608550
E-mail: info@studio100int.com
Strona internetowa: studio100international.com

Reprezentowany przez kierownictwo: Hans Bourlon, Martin Krieger

2. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Holger Mautz

Studio 100 International GmbH
Neumarkter Str. 18–20
D-81673 München (Monachium)
Niemcy

Tel.: + 49 – (0) 89-9608550
E-mail: datenschutz@studio100int.com

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

3. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Studio 100 International GmbH opiera się na terminach używanych przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, gdy zostało wydane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy następujących terminów:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedna szczególna cecha wyrażająca fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces prowadzony z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolnego takiego szeregu procesów w związku z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczyt, wyszukiwanie, wykorzystanie ujawnianie poprzez transmisję, dystrybucję lub jakąkolwiek inną formę dostarczania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) ograniczenia przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokację tej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi gwarantującymi, że dane osobowe nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) kontroler lub kontroler

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub konkretne kryteria jej wyznaczenia mogą zostać określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) Podmioty przetwarzające

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

i) odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uznawane za odbiorców.

j) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej lub przetwarzającego.

k) Zgoda

Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, w którym osoba zainteresowana wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. jest.

4. Cookies

Strony internetowe Studio 100 International GmbH używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Studio 100 International GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane pod kątem zainteresowań użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem witryny internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Witryna Studio 100 International GmbH zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, na które można uzyskać dostęp za pośrednictwem można kontrolować system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Studio 100 International GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) udzielenie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane statystycznie przez Studio 100 International GmbH, a ponadto w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawa na stronie Studio 100 International GmbH znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba odpowiedzialna za przetwarzanie podlega, zostało dostarczone.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia prawo do żądania potwierdzenia od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania

kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym

jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu

istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania

istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego

jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transmisją.

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

c) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do żądania niezwłocznego usunięcia przez osobę odpowiedzialną danych osobowych, które jej dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.

Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO do Przetwarzanie.

Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane w Studio 100 International GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Studio 100 International GmbH zapewni niezwłoczne rozpatrzenie wniosku o usunięcie.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Studio 100 International GmbH i naszą firmę jako osobę odpowiedzialną, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, Studio 100 International GmbH bierze pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii tych innych podmiotów przetwarzających dane Zażądał replikacji tych danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Studio 100 International GmbH zaaranżuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony i osoba zainteresowana chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Studio 100 International GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Studio 100 International GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez prawodawcę europejskiego w dyrektywach i rozporządzeniach prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które jej dotyczą, które zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej przez osobę zainteresowaną. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, o ile podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. . 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i jeśli nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Studio 100 International GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e. lub f DS-GVO ma zgłosić sprzeciw. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Studio 100 International GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

Jeżeli Studio 100 International GmbH przetwarza dane osobowe w celu obsługi direct mail, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu przez Studio 100 International GmbH do celów marketingu bezpośredniego, Studio 100 International GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Studio 100 International GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1. DS-GVO ma miejsce, do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Studio 100 International GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa na nią w podobny sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów Unii lub prawodawstwa państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna, a przepisy te podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Studio 100 International GmbH podejmie również odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności. W celu ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z AddThis

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty firmy AddThis na tej stronie. AddThis to tak zwany dostawca zakładek. Usługa umożliwia uproszczone tworzenie zakładek stron internetowych za pomocą przycisków. Najechanie kursorem myszy na składnik AddThis lub kliknięcie go spowoduje wyświetlenie listy usług tworzenia zakładek i udostępniania. AddThis jest używany w ponad 15 milionach witryn internetowych, a według firmy obsługującej przyciski są wyświetlane ponad 20 miliardów razy w roku.

AddThis jest obsługiwany przez AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wiedeń, VA 22182, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent AddThis, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent AddThis o przesłanie danych z Witryna internetowa www.addthis.com. W ramach tego procesu technicznego AddThis otrzymuje informacje o wizycie i konkretnej stronie tej witryny, z której korzysta system informatyczny, z którego korzysta dana osoba. AddThis otrzymuje również informacje o adresie IP przypisanym przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, typie przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej, z której uzyskano dostęp przed naszą witryną, dacie i godzinie wizyty na naszej stronie internetowej. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane i informacje przesyłane w ten sposób do AddThis umożliwiają samej firmie AddThis, a także firmom powiązanym z AddThis lub jej firmami partnerskimi, kierowanie do odwiedzających stronę internetową osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie za pomocą spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam.

AddThis wyświetla spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach na podstawie pliku cookie ustawionego przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie podczas surfowania w systemie komputerowym, z którego korzysta dana osoba. Plik cookie zapisuje wizyty na stronach internetowych dokonywane przez system komputerowy.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również AddThis umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość stałego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przez AddThis. Aby to zrobić, osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z systemu osoby, której dane dotyczą, po złożeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

W przypadku ustawienia opt-out cookie istnieje jednak możliwość, że strona internetowa osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie nie będzie już w pełni wykorzystywana przez osobę, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych AddThis można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych działające w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub dotyczących firmy. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Facebook. -Składnik powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej osoby, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Informacje te są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą, przez Facebook. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba zainteresowana skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku tej osoby i zapisuje te dane osobowe .

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają powstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu powstrzymania transmisji danych do Facebooka.

11. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z funkcji programu partnerskiego Amazon

Jako uczestnik programu partnerskiego Amazon, kontroler zintegrował komponenty Amazon na tej stronie. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon w celu zapewnienia klientom reklam na różnych stronach internetowych grupy Amazon, w szczególności na Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it i Amazon.es. Pośrednictwo BuyVIP.com w sprawie zapłaty prowizji. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może generować dochody z reklam, korzystając z komponentów Amazon.

Operatorem tych komponentów Amazon jest Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg, Luksemburg.

Amazon umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Amazon o przesłanie danych do Przekazywanie do Amazon celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji. W ramach tego technicznego procesu Amazon uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, których Amazon używa do śledzenia pochodzenia zamówień otrzymanych przez Amazon, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji. Między innymi Amazon może zrozumieć, że dana osoba kliknęła łącze partnerskie na naszej stronie internetowej.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Amazon umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Amazon można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Amazon można znaleźć pod adresem https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

12. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane o serwisie internetowym, z którego osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. Odsyłacz), które podstrony serwisu były odwiedzane lub jak często i jak długo była przeglądana. Analiza internetowa jest stosowana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które przedstawiają działania na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Google Analytics. Przekazywanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, z których Google korzysta między innymi w celu śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której pochodzi dostęp i częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google oraz temu zapobiec. Aby to zrobić, osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana za sprzeciw Google. Jeżeli system informatyczny danej osoby zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba zainteresowana musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, na którą ma wpływ, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Postanowienia o ochronie danych w zakresie stosowania i korzystania z serwisu Instagram

Administrator ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Instagrama (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastępowana odpowiednim komponentem Instagram prosi o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego technicznego procesu Instagram otrzymuje informacje o tym, jaką konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę zainteresowaną i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane za jej pomocą dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika na Instagramie osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagramu, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i używania Jetpack dla WordPress

Kontroler zintegrował Jetpack na tej stronie. Jetpack to wtyczka WordPress, która oferuje operatorowi strony internetowej opartej na WordPressie dodatkowe funkcje. Jetpack umożliwia operatorowi witryny, między innymi, przegląd osób odwiedzających witrynę. Poprzez wyświetlanie powiązanych artykułów i publikacji czy możliwość udostępniania treści w serwisie możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających. Ponadto funkcje bezpieczeństwa są zintegrowane z Jetpack, dzięki czemu witryna korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami siłowymi. Jetpack optymalizuje również i przyspiesza ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie internetowej.

Operatorem wtyczki Jetpack dla WordPress jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Firma operacyjna korzysta z technologii śledzenia firmy Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Jetpack o dostarczenie danych do celów analizy do przesłania do Automattic. W ramach tego procesu technicznego Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu odwiedzin witryny. Uzyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i są oceniane w celu optymalizacji strony. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej wyraźnej zgody od osoby, której dane dotyczą. Dane są również przekazywane do Quantcast. Quantcast wykorzystuje te dane do tych samych celów, co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Automattic / Quantcast umieścić plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Automattic można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie Jetpack i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Automattic / Quantcast oraz temu zapobiec. Aby to zrobić, osoba zainteresowana musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z systemu osoby, której dane dotyczą, po złożeniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

W przypadku ustawienia opt-out cookie istnieje jednak możliwość, że strona internetowa osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie nie będzie już w pełni wykorzystywana przez osobę, której dane dotyczą.

Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych firmy Automattic są dostępne pod adresem https://automattic.com/privacy/. Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych Quantcast są dostępne pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Pinteresta

Na tej stronie kontroler ma zintegrowane komponenty Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych działające w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub dotyczących firmy. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. publikowanie zbiorów zdjęć i pojedynczych zdjęć oraz opisów na wirtualnych tablicach korkowych (tzw. Pinning), które z kolei mogą być udostępniane (tzw. Repinning) lub komentowane przez innych użytkowników.

Operatorem Pinteresta jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie przełączana na odpowiedni Pinterest -Komponent powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Pinterest z Pinteresta. Więcej informacji o Pinterest jest dostępnych pod adresem https://pinterest.com/. W ramach tego technicznego procesu Pinterest uzyskuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest rozpoznaje przy każdej wizycie tej osoby na naszej stronie internetowej i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Informacje te są zbierane przez komponent Pinterest i przypisywane do odpowiedniego konta Pinterest danej osoby. Jeśli dana osoba kliknie przycisk Pinterest zintegrowany z naszą stroną internetową, Pinterest przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest tej osoby i zapisze te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Pinteresta, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta Pinterest przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Pinterest, które są dostępne pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Shariff

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponent Shariff na tej stronie. Komponent Shariff zapewnia przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Shariff został opracowany dla niemieckiego magazynu komputerowego i jest publikowany za pośrednictwem GitHub, Inc.

Twórcą komponentu jest GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Rozwiązania w zakresie przycisków oferowane przez sieci społecznościowe zwykle przekazują dane osobowe do odpowiedniej sieci społecznościowej, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, w której został zintegrowany przycisk mediów społecznościowych. Korzystając z komponentu Shariff, dane osobowe są przesyłane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy odwiedzający witrynę internetową aktywnie naciska jeden z przycisków mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c’t pod adresem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html gotowy. Celem korzystania z komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam integracji rozwiązania przycisków dla sieci społecznościowych na tej stronie.

Więcej informacji i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych GitHub można znaleźć pod adresem https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

17. Postanowienia o ochronie danych w zakresie stosowania i korzystania z YouTube

Administrator ma na tej stronie internetowej zintegrowane komponenty z YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne przeglądanie, ocenianie i komentowanie ich. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego też w portalu internetowym można przeglądać kompletne programy filmowe i telewizyjne, ale także teledyski, zwiastuny czy nagrania wideo wykonane przez samych użytkowników.

YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, którą obsługuje osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastępowana odpowiednim komponentem YouTube prosi o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego technicznego procesu YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba, wywołując podstronę zawierającą wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której to dotyczy, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube przepisy o ochronie danych, które są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

18. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Vimeo

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty Vimeo na tej stronie. Vimeo to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne przeglądanie, ocenianie i komentowanie ich. Vimeo zezwala na publikację wszelkiego rodzaju plików wideo, dlatego na portalu internetowym można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także teledysków, zwiastunów lub nagrań wideo wykonanych przez samych użytkowników.

Vimeo jest obsługiwany przez Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Vimeo (wideo Vimeo), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastępowana odpowiednim komponentem Vimeo prosi o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Vimeo z Vimeo. Więcej informacji na temat Vimeo można znaleźć pod adresem https://vimeo.com/de/about. W ramach tego technicznego procesu Vimeo uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretną podstronę naszego serwisu odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do Vimeo, Vimeo rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba, wywołując podstronę zawierającą wideo Vimeo. Informacje te są gromadzone przez Vimeo i przypisywane do odpowiedniego konta Vimeo danej osoby.

Vimeo zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Vimeo, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której to dotyczy, jest zalogowana do Vimeo w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film Vimeo, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Vimeo, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez Vimeo przepisy dotyczące ochrony danych, które są dostępne pod adresem https://vimeo.com/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Vimeo.

19. Ta strona korzysta z Matomo, otwartoźródłowego oprogramowania typu selfhosted do zbierania anonimowych danych dotyczących użytkowania strony.

Dane dotyczące zachowania użytkowników są zbierane w celu zidentyfikowania problemów typu nie odnalezione strony, kłopoty z wyszukiwarką lub mało popularne strony. Po przetworzeniu danych (ilość użytkowników odwiedzających błędne strony lub tylko jedną stronę, itd.), Matomo generuje raporty dla właścicieli stron internetowych, aby ci odpowiednio reagowali (np. przez zmieniony layout, nowe treści, itp.)

20. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to na przykład miejsce w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, podstawą przetwarzania jest: Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. W celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Jesteśmy szczególnie upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

21. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

22. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania lub zainicjowania umowy.

23. Prawne lub umowne postanowienia dotyczące udostępniania danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

24. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

25. Szyfrowanie SSL

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

—–

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych BDSG i DS-GVO Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Danych we współpracy z kancelarią prawną ds. Prawa medialnego WILDE BEUGER SOLMECKE | Utworzono prawników.